Informatie

WWW.LUXELEMENTS.NL

LUX ELEMENTS GmbH & Co. KG
An der Schusterinsel 7
D - 51379 Leverkusen-Opladen

Telefon +49 (0) 21 71/ 72 12 - 0
Telefax +49 (0) 21 71/ 72 12 20

Email: info@luxelements.de
Vragen/Bestellingen: sales@luxelements.de

Kantongerecht Köln HRA 20336

Persoonlijk aansprakelijk
LUX ELEMENTS BETEILIGUNGS GmbH
Zetel Köln HRB 48872
Bedrijfsleider: Julia Lux
Gegevensbescherming commissaris: Bianca Lux

Identificatienummer: 123.666.289

COPYRIGHT © 2002 - 2019 LUX ELEMENTS GmbH & CO KG

De namen op deze pagina's en het bedrijfslogo zijn beschermd. LUX ELEMENTS is een gedeponeerd handelsmerk van de LUX ELEMENTS GmbH & CO KG. Alle hier niet uitdrukkelijk toegestane rechten blijven voorbehouden.

GEBRUIKSRECHT

De informatie op deze website mag enkel voor informatieve doeleinden worden geraadpleegd. Zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de LUX ELEMENTS GmbH & CO KG mag de informatie op deze website noch volledig, noch gedeeltelijk worden gebruikt, doorgegeven, gekopieerd of gereproduceerd.
Het is toegestaan de documenten op deze server te gebruiken, op voorwaarde dat

(1) de onderstaande copyright-clausule op alle kopieën wordt vermeld,

(2) de documenten in kwestie enkel voor informatieve en niet-commerciële of persoonlijke doeleinden worden aangewend, niet op een netwerkcomputer worden gekopieerd of daarnaar overgedragen, niet in een ander medium worden gepubliceerd, en

(3) geen wijzigingen worden aangebracht in één of meer documenten.

Het gebruik van deze documenten voor andere doeleinden is uitdrukkelijk verboden en kan privaat- en strafrechtelijke gevolgen met zich brengen.

LINKS NAAR WEBSITES VAN DERDEN

De LUX ELEMENTS GmbH & CO KG heeft geen invloed op websites van derden waarnaar de links van de LUX ELEMENTS-website verwijzen en kan derhalve niet aansprakelijk worden gesteld voor andere websites (of hun inhoud) waartoe de bezoeker toegang krijgt via de LUX ELEMENTS-website. De LUX ELEMENTS GmbH & CO KG stelt de bezoeker deze links met andere websites enkel als service ter beschikking. Het feit dat de LUX ELEMENTS GmbH & CO KG deze links ter beschikking stelt, betekent niet dat het de inhoud of het gebruik van die websites goedkeurt of zich daarvoor aansprakelijk stelt.


DE LUX ELEMENTS GmbH & CO KG STELT ZICH TEGENOVER GEEN ENKELE PARTIJ AANSPRAKELIJK VOOR RECHTSTREEKSE OF ONRECHTSTREEKSE SCHADE DIE EVENTUEEL VOORTSPRUIT UIT HET GEBRUIK VAN DEZE OF EEN ANDERE WEBSITE WAARNAAR PER HYPERLINK WORDT VERWEZEN - DEZE CLAUSULE GELDT OOK VOOR GEDERFDE WINSTEN, ONDERBREKINGEN IN DE NORMALE GANG DER ZAKEN, HET VERLIES VAN PROGRAMMA'S OF ANDERE GEGEVENS IN HET GEGEVENSVERWERKINGSSYSTEEM VAN DE BEZOEKER OF ENIGE ANDERE SCHADE, ZELFS WANNEER DE LUX ELEMENTS GmbH&CO KG UITDRUKKELIJK OP DE HOOGTE WERD GESTELD VAN DERGELIJKE SCHADE. DE BEZOEKER DRAAGT HET VOLLEDIGE RISICO DAT ONTSTAAT DOOR HET GEBRUIK VAN DE INFORMATIE OP DEZE WEBSITE.


RECHTSGELDIGHEID VAN DEZE UITSLUITING VAN AANSPRAKELIJKHEID

Deze uitsluiting van aansprakelijkheid moet worden beschouwd als een deel van het internetaanbod van waaruit naar deze pagina werd verwezen. Ingeval delen of individuele clausules van deze tekst niet, niet meer of niet helemaal zouden overeenstemmen met de geldende rechtspositie, blijven de inhoud en de geldigheid van de andere delen van het document onverminderd gelden.

1) Inleiding

Hartelijk welkom op onze website! Wij hechten het grootste belang aan de bescherming van uw gegevens en uw privacy. Wij willen hierna beschrijven welke gegevens wij wanneer, voor welk doel en op welke rechtsgrond verwerken. Hierbij moeten wij u uitleggen hoe onze aangeboden diensten werken en hoe de bescherming van uw persoonsgegevens daarbij wordt gewaarborgd.

De onderstaande privacyverklaring geldt voor de volgende websites van ons:

Persoonsgegevens zijn conform art. 4 punt 1 AVG alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd. Meer informatie hierover vindt u o.a. in art. 4 punt 1 AVG.

Deze privacyverklaring kan online, bv. op https://www.luxelements.com/lux_nl/impressum.htm#datenschutz, worden opgeroepen.

 

In zoverre wij als rechtmatige grondslag voor de verwerking van persoonsgegevens ons gerechtvaardigd belang of een gerechtvaardigd belang van een derde (art. 6 lid 1 punt f) AVG) aanvoeren, hebt u het recht van bezwaar conform art. 21 AVG:

Conform art. 21 AVG hebt u het recht

om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens.Wij verwerken de persoonsgegevens dan niet meer voor direct marketing of profilering die daarop betrekking heeft.

Na een bezwaar verwerken wij uw persoonsgegevens ook niet voor andere doeleinden, tenzij wij dwingende gerechtvaardigde redenen voor de verwerking kunnen aanvoeren die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden of die verband houden met de instelling, uitoefening of onderbouwing van rechtsvorderingen (vgl. bijvoorbeeld art. 21 lid 1 AVG, zg. “beperkt recht van bezwaar”).In dat geval moet u vanwege uw specifieke situatie redenen voor het bezwaar opgeven.

U kunt ook om redenen vanwege uw specifieke situatie bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens met het oog op wetenschappelijk of historisch onderzoek of statistische doeleinden conform art. 89 lid 1 AVG, tenzij de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een taak van algemeen belang (vgl. art. 21 lid 6 AVG).

 

Wij zullen u in de afzonderlijke paragrafen ook nogmaals afzonderlijk wijzen op het recht van bezwaar (bv. door de verwijzing: “U hebt recht van bezwaar”), in zoverre dit recht bestaat. Daar vindt u ook meer informatie over de uitoefening van uw recht van bezwaar.

Om de volgende privacyverklaring overzichtelijk te houden, verwijzen wij op verschillende plaatsen door middel van links naar informatie en privacymededelingen op externe websites (vgl. ook paragraaf “Sociale netwerken & externe links” in deze privacyverklaring). Wij doen veel moeite om de links die wij in deze privacyverklaring vermelden ook actueel te houden. Toch is het door de voortdurende actualisering van de websites niet uitgesloten dat links niet juist werken. Indien u een dergelijke link zou opmerken, zouden wij het waarderen, als u ons dit meedeelt, zodat wij de link kunnen actualiseren.

2) Verwerkingsverantwoordelijke

Verwerkingsverantwoordelijke in de zin van art. 4 lid 7 AVG voor de verwerking van persoonsgegevens is:

LUX ELEMENTS GmbH & CO KG
An der Schusterinsel 7
D - 51379 Leverkusen-Opladen

Telefoon +49 (0) 21 71/ 72 12 - 0
Fax +49 (0) 21 71/ 72 12 40
E-mail: info@luxelements.de

3) Contactpersoon voor gegevensbescherming

In geval van vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens en uw rechten in verband met gegevensbescherming, gelieve zich te richten tot:

Bianca Lux
LUX ELEMENTS GmbH & CO KG
An der Schusterinsel 7
51379 Leverkusen-Opladen
Duitsland

Tel.: + 49 (0) 2171-7212-0
E-Mail: datenschutz@luxelements.de

4) Logbestanden

Telkens wanneer u een van onze websites oproept, registreren wij automatisch gegevens en informatie van het systeem van uw apparaat en slaan ze gedeeltelijk op in zg. serverlogbestanden. De gegevens worden bij het oproepen van onze website automatisch overgedragen door uw respectieve browser. Deze gegevens omvatten:

 • het tijdstip van het oproepen van onze website (aanvraag aan de server van de hostprovider),
 • URL van de website van waaruit u onze website hebt opgeroepen,
 • het besturingssysteem dat u gebruikt,
 • type en versie van de browser die u hebt gebruikt,

doel van deze verwerking is de oproepbaarheid van onze website van op uw apparaat en het mogelijk maken van een correcte weergave van onze website op uw apparaat resp. in uw browser. De gegevens helpen ons ook om onze website te optimaliseren en worden voor dit doel anoniem geanalyseerd.

Rechtsgrond voor de verwerking is art. 6 lid 1 punt f) AVG. Wij hebben een gerechtvaardigd belang om u een geoptimaliseerde website voor uw browser te presenteren en communicatie tussen uw server en uw eindapparaat mogelijk te maken.

De gegevens worden gedurende twee jaar bij ons opgeslagen.

Ontvanger van de gegevens is onze serverhost die in het kader van een verwerkersovereenkomst voor ons werkt.

 

 Recht van bezwaar

 

U hebt recht van bezwaar.

U kunt ons te allen tijde uw recht van bezwaar toesturen resp. meedelen (bv. per e-mail naar datenschutz@luxelements.de).

 De verstrekking van de persoonsgegevens is noch wettelijk noch contractueel voorgeschreven en ook niet vereist om een contact te sluiten. U bent ook niet verplicht om de persoonsgegevens te verstrekken. Het niet verstrekken zou echter eventueel tot gevolg kunnen hebben dat u onze website niet resp. niet volledig kunt gebruiken.

5) Cookies

Onze websites maken gebruik van cookies. Cookies zijn tekstbestanden die op uw apparaat worden opgeslagen om bv. het gebruik van een website handiger te maken of het apparaat van de gebruiker te herkennen en instellingen o.d. op te slaan. In cookies kunnen ingevoerde gegevens en instellingen op een website worden opgeslagen, zodat u ze niet bij ieder nieuw bezoek aan een website opnieuw moet opgeven resp. invoeren. Cookies bevatten een zogenaamde cookie-ID, waardoor een apparaat waarop het cookie werd opgeslagen kan worden ingedeeld. Daarbij worden in het bijzonder de volgende cookies gebruikt:

 • cookies die een toevallig gegenereerd, concreet identificatienummer bevatten dat u resp. uw apparaat tijdens uw bezoek op onze website identificeerbaar maakt. Deze cookies worden aan het einde van uw bezoek automatisch gewist.
 • cookies die een toevallig gegenereerd, concreet identificatienummer bevatten dat u resp. uw apparaat op onze website identificeerbaar maakt. De duur van de opslag kunt u ofwel in het onderstaande overzicht terugvinden of via uw browser vaststellen door u de cookies te laten weergeven (meestal door op de “i” naast de adresregel, bv. bij Firefox of Google Chrome, te klikken).

Door ons en door diensten die door ons worden gebruikt, worden in het bijzonder de volgende cookies geplaatst:

 

Cookie

Aanbieder/dienst

Termijn

Beschrijving

_ga

Google Analytics

2 jaar

Dient voor de statistische registratie door Google Analytics.

_gat

Google Analytics

10 minuten

In geval van hoge traffic beperkt dit cookie de gegevens die door Google Analytics worden geregistreerd.

_gat_gtag_UA_*_*

Google Analytics

Einde van de sessie

Gebruikersidentificatie/-onderscheiding

drdsgvo_consent
drdsgvo_consent_id

Lux Elements

Eén jaar

Geheugen van de gebruikersinvoer bij de cookiebanner, zodat de banner niet steeds wordt weergegeven.

PHPSESSID

Lux Elements

Einde van de sessie

Dient voor het sessiebeheer voor de gebruikersaanmelding

 

 

Alle cookies die door ons op de respectieve website worden geplaatst en meer informatie hierover kunt u ook steeds door uw browser laten weergeven.

Doel van de verwerking van de rechtstreeks door ons geplaatste cookies is uw gebruik van onze website handig te maken en u de mogelijkheid te bieden instellingen op te slaan.

Rechtsgrond voor de verwerking is art. 6 lid 1 punt f) AVG. Wij hebben een gerechtvaardigd belang om u een website te presenteren die uw persoonlijke instellingen opslaat en uw bezoek op onze website vereenvoudigt.

 

Recht van bezwaar

U hebt recht van bezwaar.

In uw browserinstellingen kunt u het plaatsen van cookies beperken of volledig verhinderen. U kunt ook instellen dat cookies automatisch worden gewist bij het sluiten van het browservenster.

Hoe u cookies in de courantste browsers wist en de cookie-instellingen wijzigt, vindt u o.a. hier:

De verstrekking van de persoonsgegevens is noch wettelijk noch contractueel voorgeschreven en ook niet vereist om een contact te sluiten. U bent ook niet verplicht om de persoonsgegevens te verstrekken. Het niet verstrekken zou echter eventueel tot gevolg kunnen hebben dat u onze website niet resp. niet volledig kunt gebruiken.

Ook andere diensten die door ons worden gebruikt, maken gebruik van cookies. Bij de verschillende diensten vestigen wij apart de aandacht op het gebruik van de cookies.

6) Informatie over Google-diensten

Wij gebruiken op onze websites verschillende diensten van Google LLC (“Google”), 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS.

Meer informatie over de afzonderlijke concrete diensten van Google waarvan wij gebruik maken, vindt u in de verdere privacyverklaring terug.

Door de integratie van de Google-diensten verzamelt Google eventueel informatie (ook persoonsgegevens) en verwerkt ze. Daarbij kan niet worden uitgesloten dat Google de informatie ook aan een server in een derde land doorgeeft.

Zoals uit de Privacy Shield-certificering van Google blijkt (op https://www.privacyshield.gov/list onder de zoekterm “Google” te vinden), heeft Google zich verplicht tot naleving van het EU-US Privacy Shield Framework en het Swiss-US Privacy Shield Framework inzake de verzameling, het gebruik en de opslag van persoonsgegevens uit de lidstaten van de EU resp. Zwitserland. Google, met inbegrip van Google LLC en haar honderd procent dochtermaatschappijen in de VS, heeft door certificering verklaard dat het de principes van het Privacy Shield naleeft. Meer informatie hierover vindt u op https://www.google.de/policies/privacy/frameworks/.

Wij kunnen zelf geen invloed uitoefenen op welke gegevens Google werkelijk verzamelt en verwerkt. Google vermeldt echter dat in principe onder andere de volgende informatie (ook persoonsgegevens) kan worden verwerkt:

 

 • protocolgegevens (in het bijzonder het IP-adres)
 • informatie met betrekking tot de locatie
 • ondubbelzinnige applicatienummers
 • cookies en dergelijk technologieën

 

Informatie over de soorten cookies die door Google worden gebruikt, vindt u op https://policies.google.com/technologies/types.

Als u bij uw Google-account bent aangemeld, kan Google de verwerkte informatie naargelang uw accountinstellingen aan uw account toevoegen en als persoonsgegevens behandelen. Google verklaart hierover o.a. het volgende:

Als u niet bij een Google-account bent aangemeld, slaan wij de door ons verzamelde gegevens op met ondubbelzinnige identificatienummers die verbonden zijn met de browser, de app of het apparaat waarvan u gebruikmaakt. Zodoende kunnen wij bijvoorbeeld garanderen dat uw taalinstellingen bij alle browsersessies worden gehandhaafd.

Als u bij een Google-account bent aangemeld, verzamelen wij ook gegevens die wij in uw Google-account opslaan en als persoonsgegevens beschouwen.” (https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/index.html)

Rechtstreeks toevoegen van deze gegevens kunt u verhinderen door zich bij uw Google-account uit te loggen of ook door de overeenkomstige accountinstellingen in uw Google-account uit te voeren. Verder kunt u uw cookie-instellingen wijzigen (bv. cookies wissen, blokkeren e.a.). Meer informatie hierover vindt u onder “5) Cookies”.

Meer informatie vindt u in de privacyverklaring van Google die u hier kunt oproepen:

Informatie over de privacyinstellingen van Google vindt u op https://privacy.google.com/take-control.html

7) Gebruik van Google Analytics

Wij gebruiken op onze websites (https://www.luxelements.com /.de, https://www.m.luxelements.com / de, http://m.luxelements.com / de, http://www.das-original-kanns.de/ ) Google Analytics van Google.

Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde “cookies”, tekstbestanden die op uw apparaat worden opgeslagen en die een analyse van het gebruik van de door u bezochte websites mogelijk maken. Google Analytics kan ook gebruik maken van zogenaamde web beacons (onzichtbare grafische afbeeldingen). Door deze web beacons kan informatie zoals het bezoekersverkeer op websites worden geanalyseerd. De informatie afkomstig van cookies en web beacons over het gebruik van onze website (met inbegrip van het IP-adres van de gebruiker) wordt aan een server van Google, mogelijk in de VS of andere derde landen, overgedragen en aldaar opgeslagen. Deze informatie kan door Google aan contractanten van Google worden doorgegeven.

Informatie over de beschikbare Privacy Shield-certificering van Google en andere relevante gegevens over de gegevensverwerking door Google in het kader van het gebruik van de Google-diensten vindt u in deze privacyverklaring in paragraaf “6) Informatie over Google-diensten” terug.

De volgende soorten gegevens worden door Google verwerkt:

 • online-identificatie (met inbegrip van cookie-identificatienummers)
 • IP-adres
  • Apparaatidentificatie

Meer informatie hierover vindt u bovendien op https://privacy.google.com/businesses/adsservices/.

Wij zetten Google Analytics uitsluitend in met geactiveerde IP-anonimisering (“anonymize IP”). Hierdoor wordt uw IP-adres door Google verkort binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsluitende staten van de Europese Economische Ruimte. Enkel in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres aan een server van Google in de VS overgedragen en aldaar verkort.

Verder hebben wij voor het gebruik van Google Analytics met Google een verwerkersovereenkomst gesloten (art. 28 AVG). Google verwerkt de gegevens in onze opdracht om uw gebruik van de website te analyseren, om rapporten over de websiteactiviteiten voor ons samen te stellen en om andere diensten in verband met het gebruik van de website of het internet aan ons te leveren. Google kan deze informatie eventueel aan derden doorgeven, in zoverre dit wettelijk is voorgeschreven of in zoverre derden deze gegevens in opdracht van Google verwerken.

Door de integratie van Google Analytics streven wij het doel na om het gedrag van gebruikers op onze website te analyseren en daarop te kunnen reageren. Daardoor kunnen wij ons aanbod voortdurend verbeteren.

Rechtsgrond voor de verwerking van de persoonsgegevens die hier wordt beschreven, is art. 6 lid 1 punt f) AVG. Ons gerechtvaardigd belang dat hiervoor vereist is, is het grote nut van de hiervoor beschreven functies voor ons aanbod. Door de statistische analyse van het gedrag van gebruikers kunnen wij in het bijzonder naargelang de interesse reageren en ons aanbod optimaliseren.

In het kader van de orderverwerking heeft Google het recht om onderaannemers in te zetten. Een lijst van deze onderaannemers kunt u op https://privacy.google.com/businesses/subprocessors/ vinden.

 

Recht van bezwaar

 

U hebt recht van bezwaar.

 

U kunt hiervoor de verwerking van uw gegevens door Google verhinderen door de browserplug-in beschikbaar onder de volgende link te downloaden en te installeren: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

 

U kunt de registratie door Google Analytics ook verhinderen door op de volgende link te klikken. Er wordt een opt-out-cookie geplaatst dat de toekomstige registratie van uw gegevens bij het bezoeken van deze website verhindert: Google Analytics deactiveren.

 

Verder kunt u uw cookie-instellingen wijzigen (bv. cookies wissen, blokkeren e.a.). Meer informatie hierover vindt u onder “5) Cookies”.

 

De verwerkte informatie wordt gedurende 26 maanden opgeslagen en na het verstrijken van deze bewaartermijn automatisch gewist.

De verstrekking van de persoonsgegevens is noch wettelijk noch contractueel voorgeschreven en ook niet vereist om een contact te sluiten. U bent ook niet verplicht om de persoonsgegevens te verstrekken. Het niet verstrekken zou echter eventueel tot gevolg kunnen hebben dat u onze website niet resp. niet volledig kunt gebruiken.

8) Gebruik van YouTube

Wij gebruiken op onze websites video’s van YouTube. YouTube is een dienst van YouTube LLC (“YouTube”), 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, VS en wordt erdoor ter beschikking gesteld. YouTube LLC is een dochtermaatschappij van Google LLC (“Google”), 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS.

De integratie van YouTube gebeurt door het inbedden van de service op onze website door middel van een zg. “iFrame”. Tijdens het laden van dit iFrame verzamelen YouTube resp. Google eventueel informatie (ook persoonsgegevens) en verwerken ze. Daarbij kan niet worden uitgesloten dat YouTube resp. Google de informatie ook aan een server in een derde land doorgeeft.

Informatie over de beschikbare Privacy Shield-certificering van Google en andere relevante gegevens over de gegevensverwerking door Google in het kader van het gebruik van de Google-diensten vindt u in deze privacyverklaring in paragraaf “5) Informatie over Google-diensten” terug.

Wij gebruiken YouTube in de zg. “uitgebreide gegevensbeschermingsmodus”. Conform de door Google ter beschikking gestelde informatie kan een video daardoor worden afgespeeld zonder dat het gebruikersgedrag door cookies wordt geregistreerd. Wij verzamelen zelf geen gegevens, als u een YouTube-video bij ons bekijkt.

Door de integratie van YouTube streven wij het doel na om u verschillende video’s op onze website te kunnen presenteren, zodat u ze rechtstreeks op onze website kunt bekijken.

Rechtsgrond voor de verwerking van de persoonsgegevens die hier wordt beschreven, is art. 6 lid 1 punt f) AVG. Ons gerechtvaardigd belang dat hiervoor vereist is, is het grote nut dat YouTube biedt. Door de integratie van externe video’s ontlasten wij onze servers en kunnen wij desbetreffende middelen elders benutten. Dit kan o.a. de stabiliteit van onze servers verhogen. YouTube resp. Google heeft bovendien een gerechtvaardigd belang bij de verzamelde (persoons-)gegevens om de eigen diensten te verbeteren.

 

Recht van bezwaar

U hebt recht van bezwaar.U kunt ons te allen tijde uw recht van bezwaar toesturen resp. meedelen (bv. per e-mail naar datenschutz@luxelements.de).

Verder kunt u uw cookie-instellingen wijzigen (bv. cookies wissen, blokkeren e.a.). Meer informatie hierover vindt u onder “5) Cookies”.

 

De verstrekking van de persoonsgegevens is noch wettelijk noch contractueel voorgeschreven en ook niet vereist om een contact te sluiten. U bent ook niet verplicht om de persoonsgegevens te verstrekken. Het niet verstrekken zou echter eventueel tot gevolg kunnen hebben dat u de inhoud van onze websites niet kunt gebruiken.

9) Registratie fotoportaal

Op onze website http://bilder.luxelements.de/index.php hebt u de mogelijkheid om een gebruikersaccount. te laten aanmaken.

Om toegang te krijgen tot ons fotoportaal neemt u rechtstreeks contact met ons op en wij zullen u uw persoonlijke inloggegevens verstrekken. Er worden geen persoonlijke gegevens opgeslagen. Wanneer u het fotoarchief niet langer nodig heeft, stuur ons dan alsjeblieft ook een kort bericht. Wij zullen dan het gebruikersaccount verwijderen..

10) Sollicitatie

Wij bieden u op onze website bovendien de mogelijkheid om voor vacatures te solliciteren en ons uw sollicitatie per e-mail of post te doen toekomen.

Als u ons uw sollicitatie doet toekomen, zullen wij de informatie verwerken die u ons in het kader van de sollicitatie ter beschikking stelt (bv. het e-mailadres, als u ons uw sollicitatie per e-mail doet toekomen).

In zoverre u ons uw sollicitatie elektronisch toestuurt, verwerken wij uw e-mailadres om de sollicitatie te behandelen en om contact met de sollicitant te kunnen opnemen om het verzoek te beantwoorden. In geval van verzending per post verwerken wij de door u verstrekte gegevens. Doel van de verwerking van de persoonsgegevens uit de sollicitatiedocumenten die u hebt toegestuurd, is een geschikte sollicitant te kunnen bepalen.

Rechtsgrond voor de verwerking van uw e-mailadres is art. 6 lid 1 punt f) AVG. Het is ons gerechtvaardigd belang om u de mogelijkheid te bieden te allen tijde bij ons elektronisch te kunnen solliciteren. Rechtsgrond voor de verwerking van de persoonsgegevens uit de sollicitatie is art. 6 lid 1 punt b), art. 88 lid 1 AVG, § 26 lid 1 BDSG-neu (de nieuwe Duitse wet inzake gegevensbescherming).

De sollicitatie-e-mail en de toegestuurde documenten worden zolang bewaard tot er een beslissing voor of tegen de sollicitant is gevallen. In zoverre u ons uw sollicitatiedocumenten per post hebt toegestuurd, vernietigen wij ze na beëindiging van de sollicitatieprocedure, als er geen betrekking resp. samenwerking uit volgt. In zoverre u uw sollicitatie per e-mail naar ons hebt gestuurd, wissen wij de e-mail dienovereenkomstig.

In zoverre wij de verwerking van uw gegevens op ons gerechtvaardigd belang baseren, hebt u recht van bezwaar:

 

Recht van bezwaar

U hebt recht van bezwaar.

U kunt ons te allen tijde uw recht van bezwaar toesturen resp. meedelen (bv. per e-mail naar datenschutz@luxelements.de).

De verstrekking van de persoonsgegevens is noch wettelijk noch contractueel voorgeschreven en ook niet vereist om een contact te sluiten. U bent ook niet verplicht om de persoonsgegevens te verstrekken. Het niet verstrekken zou echter eventueel tot gevolg kunnen hebben dat wij uw sollicitatie niet kunnen behandelen.

11) Contactformulier

U hebt de mogelijkheid om door middel van ons contactformulier contact met ons op te nemen en ook onze productcatalogi te bestellen. Als u via ons contactformulier contact met ons opneemt, worden de ingevoerde gegevens in de invoervelden door ons verwerkt. De verplichte velden zijn met een sterretje (“*”) aangeduid.

U kunt bovendien vrijwillig meer gegevens toevoegen. Dit kan de behandeling van uw aanvraag eventueel vereenvoudigen, waardoor wij hem beter kunnen toewijzen.

Verplichte en vrijwillig verstrekte gegevens worden door ons gelijk behandeld.

De door u verstrekte gegevens worden door ons ook in ons ERP-systeem (Enterprise Resource Planning) opgeslagen om uw verzoek centraal te kunnen behandelen. In zoverre u vrijwillig gegevens verstrekt (bv. door uw sector te benoemen), worden ook deze gegevens aldaar bewaard.

Doel van de verwerking van de persoonsgegevens in het kader van de verplichte gegevens en de vrijwillig verstrekte gegevens is de contactaanvraag te behandelen en met u contact te kunnen opnemen om het verzoek te beantwoorden. Bovendien verwerken wij de gegevens om u de door u bestelde productcatalogi toe te sturen, u voor uitgekozen evenementen uit te nodigen of u te informeren over personeelswijzigingen in het bedrijf en gewijzigde contactgegevens.

Rechtsgrond voor de verwerking van de persoonsgegevens die hier wordt beschreven, is art. 6 lid 1 punt f) AVG. Het is ons gerechtvaardigd belang om u de mogelijkheid te bieden zich te allen tijde tot ons te kunnen richten, zodat wij uw aanvragen kunnen beantwoorden. Wij hebben bovendien een gerechtvaardigd belang om u bestelde productcatalogi te doen toekomen en u uitnodigingen voor evenementen te sturen.

De verstrekte gegevens worden slechts zolang opgeslagen als voor het voorziene doel noodzakelijk of wettelijk voorgeschreven is.

Ontvanger van de gegevens is onze serverhost die in het kader van een verwerkersovereenkomst voor ons werkt. De gegevens worden bovendien eventueel aan logistieke dienstverleners doorgegeven (bv. als wij u onze productcatalogus moeten toesturen).

 

Recht van bezwaar

U hebt recht van bezwaar.

U kunt ons te allen tijde uw recht van bezwaar toesturen resp. meedelen (bv. per e-mail naar datenschutz@luxelements.de).

De verstrekking van de persoonsgegevens is noch wettelijk noch contractueel voorgeschreven en ook niet vereist om een contact te sluiten. U bent ook niet verplicht om de persoonsgegevens te verstrekken. Het niet verstrekken zou echter eventueel tot gevolg kunnen hebben dat u ons contactformulier niet kunt gebruiken of wij u geen catalogus kunnen toesturen.

12) Contact opnemen

U hebt de mogelijkheid om per post, telefonisch, per fax of per e-mail contact met ons op te nemen.

Als u per post contact met ons opneemt, kunnen wij in het bijzonder uw adresgegevens (bv. naam, voornaam, straat, woonplaats, postcode), datum en tijdstip van ontvangst van de post en de gegevens uit uw schrijven zelf verwerken.

Als u telefonisch contact met ons opneemt, kunnen wij in het bijzonder uw telefoonnummer en evt. in het kader van het gesprek op vraag uw naam, uw e-mailadres, het tijdstip van de oproep en details van uw verzoek verwerken.

Als u per fax contact met ons opneemt, kunnen wij in het bijzonder het faxnummer resp. de afzenderidentificatie en de gegevens uit de fax verwerken.

Als u per e-mail contact met ons opneemt, worden in het bijzonder uw e-mailadres, het tijdstip van de e-mail en de gegevens uit de tekst van het bericht (evt. ook bijlagen) verwerkt.

Doel van de verwerking van de voormelde gegevens is de contactaanvraag te behandelen en met de aanvrager contact te kunnen opnemen om het verzoek te beantwoorden.

Rechtsgrond voor de verwerking van de persoonsgegevens die hier wordt beschreven, is art. 6 lid 1 punt f) AVG. Het is ons gerechtvaardigd belang om u de mogelijkheid te bieden zich te allen tijde tot ons te kunnen richten en uw aanvragen te kunnen beantwoorden.

De persoonsgegevens worden gewist, zodra ze niet meer vereist zijn om het doel van het verzamelen ervan te bereiken.

 

Recht van bezwaar

 

U hebt recht van bezwaar.

 

U kunt ons te allen tijde uw recht van bezwaar toesturen resp. meedelen (bv. per e-mail naar datenschutz@luxelements.de).

De verstrekking van de persoonsgegevens is noch wettelijk noch contractueel voorgeschreven en ook niet vereist om een contact te sluiten. U bent ook niet verplicht om de persoonsgegevens te verstrekken. Het niet verstrekken zou echter eventueel tot gevolg kunnen hebben dat u de mogelijkheid om contact op te nemen niet kunt benutten resp. dat wij geen contact met u kunnen opnemen.

13) Sociale netwerken & externe links

Wij onderhouden naast deze website ook onze aanwezigheid op sociale media die u via de desbetreffende buttons op onze website kunt bereiken. In zoverre u dergelijke aanwezigheid bezoekt, worden gegevens aan de aanbieder van het sociale netwerk doorgegeven. Het is mogelijk dat er naast de opslag van de gegevens die u concreet op dit sociale medium invoert ook andere informatie door de aanbieder van het sociale netwerk wordt verwerkt.

Bovendien verwerkt de aanbieder van het sociale netwerk de belangrijkste gegevens van het computersysteem van waaruit u het bezoekt – bijvoorbeeld uw IP-adres, het gebruikte processortype en de browserversie.

In zoverre u tijdens het bezoeken van een dergelijke website met uw persoonlijke gebruikersaccount van het respectieve netwerk bent ingelogd, kan dit netwerk het bezoek aan dit account toewijzen.

Doel en omvang van de gegevensverzameling door het respectieve medium en de verdere verwerking van uw gegevens aldaar alsook uw rechten daaromtrent vindt u in de respectieve bepalingen van de respectieve verwerkingsverantwoordelijke terug, bv. op:

Facebook: https://de-de.facebook.com/about/privacy/

Wij wijzen er bovendien op dat onze websites nog links naar externe websites van derden bevatten, waarbij wij geen invloed hebben op de verwerking van de gegevens op deze externe websites.

14) Gegevensveiligheid

Wij beveiligen onze website en andere systemen door technische en organisatorische maatregelen tegen verlies, vernietiging, toegang, wijziging of verspreiding van uw gegevens door onbevoegden. Ondanks regelmatige controles is volledige bescherming tegen alle gevaar echter niet mogelijk.

15) Wijziging van de privacyverklaring

Wetswijzigingen of wijzigingen van onze bedrijfsinterne processen kunnen een aanpassing van deze privacyverklaring noodzakelijk maken.

Voor het geval van een dergelijke wijziging zullen wij u dit boven het opschrift "Privacyverklaring" meedelen.

16) Herroeping

U hebt het recht om ooit gegeven toestemmingen te allen tijde in te trekken voor de toekomst zonder dat de rechtmatigheid van de verwerking die op grond van de toestemming is gebeurd hierdoor wordt aangetast.

17) Rechten van de betrokkene

U het in principe de volgende rechten:

 • recht van inzage (art. 15 AVG)
 • recht op rectificatie (art. 16 AVG)
 • recht van bezwaar (art. 21 AVG)
 • recht op gegevenswissing (art. 17 AVG)
 • recht op beperking van de verwerking (art. 18 e.v. AVG)
 • recht op overdraagbaarheid van gegevens (art. 20 AVG)

Gelieve vragen van deze aard te richten tot datenschutz@luxelements.de. Gelieve in acht te nemen dat wij bij dergelijke vragen moeten verzekeren dat het werkelijk om de betrokkene gaat.

U hebt behoudens een ander administratiefrechtelijk of gerechtelijk rechtsmiddel het recht om bezwaar te maken bij een toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming.

Op onze website vindt geen geautomatiseerde besluitvorming plaats.

Privacyverklaring voor zakenpartners

Hoe wij met uw gegevens en rechten omgaan
Informatie volgens art. 13, 14 en 21 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Met deze privacyverklaring informeren wij u, onze zakenpartners, conform de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die vanaf 25 mei 2018 van kracht is over de verwerking van uw persoonsgegevens door ons en over uw rechten. Deze privacyverklaring wordt indien nodig bijgewerkt en op www.luxelements.com gepubliceerd. Daar vindt u ook onze privacyverklaringen voor bezoekers van onze website.

1. Wie is er verantwoordelijk voor de gegevensverwerking en wie is de functionaris voor gegevensbescherming?

Verantwoordelijke:
LUX ELEMENTS GmbH & Co. KG
An der Schusterinsel 7
D - 51379 Leverkusen
Tel.: +49 (0) 21 71 / 72 12-0
Fax: +49 (0) 21 71 / 72 12-40
E-Mail: info@luxelements.de

Onze functionaris voor gegevensbescherming Bianca Lux kunt u op voormeld adres of via datenschutz@luxelements.de bereiken.

2. Welke bronnen en gegevens er worden gebruikt?

LUX ELEMENTS GmbH & Co. KG verwerkt gegevens die zij uit de zakenrelatie met u ontvangt, bv. in het kader van de afhandeling van overeenkomsten met klanten en het personeels- en leveringsbeheer en de ondersteuning van handelsagent en de service aan geïnteresseerden.

Concreet worden de volgende gegevens in het bijzonder verwerkt:

 • identificatiegegevens (bv. naam, adres en contactgegevens van de zakenpartner, bankrelatie)
 • informatie over het risicoprofiel van de zakenpartner, met inbegrip van de kredietwaardigheid en solvabiliteit en gegevens conform de geschiktheidsverklaring
 • gegevens in verband met de uitvoering van de concrete order
 • fiscaal relevante gegevens
 • contractuele gegevens voor andere correspondentie (bv. briefwisseling met u)
 • reclame- en verkoopgegevens (bv. over potentieel interessante producten en dienstverleningen voor u)

3. Waarvoor worden mijn gegevens (doel van de verwerking) verwerkt en wat is de rechtmatige grondslag?

LUX ELEMENTS GmbH & Co. KG verwerkt uw gegevens op basis van de onderstaande rechtmatige grondslag en voor de hierna vermelde doelen:

3.1. Om contractuele plichten na te komen (art. 6 lid 1 letter b AVG)
Uw gegevens worden voor de uitvoering van onze overeenkomsten met u, d.w.z. bijvoorbeeld voor de afhandeling van de bestelde dienstverlening, verwerkt. De doelen van de gegevensverwerking richten zich in het bijzonder naar de concrete dienstverlening en de contractdocumenten.

3.2. In het kader van de afweging van belangen (art. 6 lid 1 letter f AVG)
Uw gegevens kunnen bovendien op basis van een afweging van belangen ter behartiging van de gerechtvaardigde belangen door ons of derden worden gebruikt. Dit gebeurt voor de volgende doelen:

 • algemeen bedrijfsbeheer en verdere ontwikkeling van dienstverleningen, systemen en producten
 • nakomen van interne vereisten en de vereisten van de bedrijven die met ons verbonden zijn, verzekering, controles of administratieve doeleinden
 • garanderen van de veiligheid en werking van de IT
 • reclame, markt- en opinieonderzoek
 • indienen van rechtsvorderingen en verdediging bij juridische geschillen
 • voorkomen en onderzoeken van strafbare feiten en risicobeheer en fraudepreventie

Het belang van LUX ELEMENTS GmbH & Co. KG in de respectieve verwerking volgt uit de respectieve doelen en is voor het overige van economische aard (efficiënte vervulling van taken, verkoop, voorkomen van juridische risico's).
In zoverre het concrete doel het toelaat, verwerkt LUX ELEMENTS GmbH & Co. KG uw gegevens gepseudonimiseerd of geanonimiseerd.

3.3. Op grond van uw toestemming (art. 6 lid 1 letter a AVG)
In zoverre u toestemming hebt gegeven voor de verwerking van persoonsgegevens, vormt de respectieve toestemming de rechtmatige grondslag voor de aldaar genoemde verwerking.
Bovendien hebt u evt. toestemming gegeven voor reclame per e-mail of telefoon.
U kunt uw toestemming steeds met ingang van de toekomst herroepen.
Dit geldt ook voor verklaringen van toestemming die u ten opzichte van LUX ELEMENTS GmbH & Co. KG vóór de inwerkingtreding van de AVG, dus vóór 25 mei 2018, hebt gegeven. De herroeping geldt enkel voor toekomstige verwerking.

3.4. Op grond van wettelijke verplichtingen (art. 6 lid 1 letter c AVG)
LUX ELEMENTS GmbH & Co. KG is aan verschillende juridische verplichtingen, dat wil zeggen wettelijke vereisten (bv. verordening inzake technische controle, bedrijfsveiligheidsverordening, witwaswetten, fiscale wetten) onderworpen.
Tot de doelen van de verwerking behoren de identiteits- en leeftijdscontrole, de fraude- en witwaspreventie, de boekhouding, het beoordelen en vermijden van risico's (met inbegrip van het opstellen van een risicoprofiel voor zakenpartners en de controle van de kredietwaardigheid en het nakomen van fiscaalrechtelijke controle- en meldingsplichten).

4. Wie ontvangt mijn gegevens?

Uw gegevens worden door LUX ELEMENTS GmbH & Co. KG uitsluitend conform de AVG en de Duitse wet inzake gegevensbescherming doorgegeven. Binnen LUX ELEMENTS GmbH & CO. KG ontvangen de diensten die uw gegevens nodig hebben om de contractuele en wettelijke plichten na te komen of hun respectieve taken te vervullen (bv. verkoop, marketing en boekhouding).
Bovendien kunnen de volgende diensten uw gegevens ontvangen:

 • door ons ingezette verwerkers (art. 28 AVG), in het bijzonder op het vlak van IT-diensten, logistiek, verwijdering en drukdiensten, die uw gegevens volgens instructie voor ons verwerken
 • openbare instanties en instellingen in geval van een wettelijke of officiële verplichting
 • onze respectieve medewerkers, adviseurs, vertegenwoordigers, gemachtigden, accountants, dienstverleners
 • andere instanties waarvoor u ons uw toestemming tot gegevensoverdracht hebt gegeven

5. Hoelang worden mijn gegevens bewaard?

Wij wissen uw persoonsgegevens, zodra ze niet meer nodig zijn voor voormelde doelen. Na beëindiging van de zakenrelatie worden uw persoonsgegevens bewaard, zolang wij daartoe wettelijk verplicht zijn. Dit komt voort uit juridische bewijs- en bewaringsplichten die onder andere in het Duitse wetboek van koophandel en de Duitse fiscale wetgeving geregeld zijn. De bewaartermijnen bedragen dienovereenkomstig maximaal tien jaar. Bovendien kan het voorvallen dat persoonsgegevens worden bewaard voor de termijn waarin vorderingen tegen ons kunnen worden ingesteld (wettelijke verjaringstermijn van drie of maximaal dertig jaar).

6. Worden gegevens aan een land dat geen lid is van de EU of een internationale organisatie doorgegeven?

Uw gegevens worden enkel aan staten buiten de Europese Economische Ruimte - EER (derde landen) doorgegeven, in zoverre dit voor de uitvoering van uw orders nodig of wettelijk voorgeschreven is of u uw toestemming hebt gegeven.

7. Welke andere rechten op gegevensbescherming heb ik?

U hebt volgens de respectieve wettelijke voorwaarden recht op informatie (art. 15 AVG), rechtzetting (art. 16 AVG), wissing (art. 17 AVG), beperking van de verwerking (art. 18 AVG) en overdraagbaarheid van gegevens (art. 20 AVG).
Bovendien hebt u recht om klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit (art. 77 AVG).
Deze rechten kunt u centraal ten opzichte van LUX ELEMENTS GmbH & Co. KG doen gelden.

Bevoegde toezichthoudende autoriteit:
Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit
Nordrhein-Westfalen
Postfach 20 04 44
D - 40102 Düsseldorf
Tel.: +49 (0) 2 11 / 3 84 24-0
Fax: +49 (0) 2 11 / 3 84 24-10
E-Mail: poststelle@ldi.nrw.de

Recht van bezwaar
U hebt het recht om zonder opgave van redenen bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor directe marketing. Als wij uw gegevens verwerken om rechtmatige belangen te behartigen, kunt u omwille van uw bijzondere situatie bezwaar maken tegen deze verwerking. Wij verwerken uw persoonsgegevens dan niet meer, tenzij wij dwingende redenen voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden of de verwerking dient om rechtsvorderingen in te dienen, uit te oefenen of te verdedigen.

8. Welke rechten inzake gegevensbescherming kan ik als betrokkene doen gelden?

In het kader van onze zakenrelatie moet u enkel de persoonsgegevens ter beschikking stellen die voor de motivering, uitvoering en beëindiging van een zakelijke relatie nodig zijn en die wij wettelijk moeten verzamelen.

Download

Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden LUX ELEMENTS GmbH & Co. KG

Stand December 2017

I) Algemeen

1. Alle opdrachten worden door de firma LUX ELEMENTS GmbH & Co. KG (verkopende partij) uitsluitend op basis van onderstaande bepalingen aangenomen en uitgevoerd.
2. Met zijn opdrachtverstrekking geeft de koper te kennen dat hij deze bepalingen accepteert. Inkoopvoorwaarden van de koper die hiermee in tegenspraak zijn gelden slechts wanneer zij door de verkopende partij schriftelijk zijn geaccepteerd.
3. Mondelinge nevenafspraken, met inbegrip van korting- en bonusafspraken en bulkafspraken, gelden alleen dan, als zij door de verkopende partij schriftelijk zijn bevestigd.

II) Leveringsvoorwaarden

1. Leveringen verlopen volgens de bepaling van de verkopende partij vanaf de fabriek in Leverkusen of vanaf het magazijn van de verkopende partij op risico van de koper, voor zover de koper handelaar is, en in alle gevallen voor rekening van de koper.
2. Als de koper de waar op het afgesproken tijdstip niet afneemt, is de verkopende partij, na het aangeven van een ontvangsttermijn van één week, gerechtigd uit de leveringsovereenkomst terug te treden. De voorschriften van het BGB (Bürgerliches Gesetzbuch, het Duitse burgerlijk wetboek) blijven onverminderd van kracht.
3. Als de verkopende partij op verzoek van de koper uit coulance waar terugneemt, draagt de koper de vervoerskosten hiervan. Daarnaast wordt 15% van de nettowaarde van de waar op de door de verkopende partij op te maken creditnota in rekening gebracht voor het verwerken en de handhaving van deze waar. Enkel de goederen uit het actueel geldende programma, met uitzondering van bouwchemische producten & speciale producties, kunnen worden teruggezonden.

III) Bepalingen bij vertraging

1. Voor alle verkopen geldt het voorbehoud van levering aan de verkopende partij door onze voorleveranciers binnen de gestelde termijn. Dit geldt niet indien de nietlevering door de verkopende partij kan worden ondervangen.
2. Bij overmacht, in het bijzonder wegens maatregelen tegen arbeidsconflicten, overheidsvoorschriften en bedrijfsstoringen buiten de schuld van de verkopende partij, wordt de levertermijn verlengd met de duur van de belemmering, voor zover deze niet onredelijk lang duurt. Bij vertragingen die langer duren zullen de partijen in goed overleg overeenkomen of de overeenkomst in stand blijft of wordt opgezegd. De koper kan hieruit geen aanspraken op schadevergoeding herleiden.
3. Bij vertraging van de verkopende partij stemt de koper in met een uitstel van 10 dagen, voor zover het geen termijntransactie betreft. Deze termijn kan op zijn vroegst schriftelijk na afloop van de levertermijn worden gesteld. Aanspraken op schadevergoeding wegens vertraging zijn in het geval van normale nalatigheid uitgesloten, voor zover de koper handelaar is en het niet om een termijntransactie gaat. In ieder geval is de verplichting tot schadevergoeding in het geval van lichte nalatigheid beperkt tot de voorzienbare schade.

IV) Vrijwaring

1. De vrijwaringstermijn bedraagt één jaar, voor zover de koper handelaar is. De verkopende partij zal zijn vrijwaringsplicht nakomen middels een vervangende levering.
2. De aansprakelijkheid van de verkopende partij voor gevolgschade uit gebrek is uitgesloten. Dit geldt niet als het bij de gevolgschade uit gebrek gaat om de dood, verwonding of gezondheidsschade van een persoon; de gevolgschade uit gebrek grof nalatig, met opzet of door inbreuk op een wezenlijke contractuele verplichting (kardinale
verplichting) veroorzaakt werd; een gevolgschaderisico uit gebrek omvattende toekenning van eigenschappen of een garantie op kwaliteit of houdbaarheid bestond en de opgetreden schade daarop berust. Voor zover een aansprakelijkheid van de verkopende partij wegens gevolgschade uit gebrek bestaat, en de koper handelaar is, wordt de aansprakelijkheid van de verkopende partij beperkt tot de voorzienbare schade, voor zover de schade op het nalatig verzuim van een wezenlijke contractuele verplichting (kardinale verplichting) berust.
3. Bij verkopen op basis van monsters of stalen, zoals bijvoorbeeld voegmaterialen, wordt slechts garantie gegeven op de overeenstemming met het monster na een vakkundige controle.
4. De gegevens in alle gegevensbladen van de verkopende partij zijn gebaseerd op de stand van zijn kennis bij de vervaardiging van de gegevensbladen. Deze beschrijven de producten van de verkopende partij uitsluitend met het oog op de veiligheidseisen. Ze vertegenwoordigen geen toezegging van de leveringsspecificaties.
5. De gebruiksaanwijzingen van de verkopende partij zijn slechts algemene richtlijnen. Vanwege de veelvoud aan toepassingsdoeleinden van de losse producten en vanwege de heersende bijzondere omstandigheden berust de eigen toetsing bij de koper.
6. De koper, die de van de verkopende partij ontvangen waren doorverkoopt, draagt bij deze doorverkoop de alleenverantwoording voor de reglementair voorgeschreven verpakking, classificatie en aanduiding van gevaarlijke stoffen, volgens § 15 GefStoffV (paragraaf 15 Gefahrstoffverordung [Duitse verordening gevaarlijke stoffen]). Hem komen in het bijzonder geen aanspraken toe, als de door de verkopende partij uitgevoerde verpakking, classificatie of aanduiding van gevaarlijke stoffen door een wijziging van de rechtspositie na de door de verkopende partij uitgevoerde levering aan hem niet meer aan de geldende voorschriften voldoet. De verkopende partij neemt uitdrukkelijk geen verplichtingen tot verwijzingen over
dergelijke rechtswijzigingen op zich.
7. Hetzelfde (6) geldt, wanneer de waren van de verkopende partij in verpakkingsmateriaal van de koper verpakt worden. In dit geval draagt alleen de koper de verantwoording voor verpakking en aanduiding. De koper vrijwaart de verkopende partij van alle aanspraken van derden wegens gebrekkige verpakking en/of aanduiding.

V) Betalingsvoorwaarden

1. De factuur wordt op de dag van levering respectievelijk beschikbaarstelling van de waar na ingang van het bericht van aflevering opgemaakt. Daarbij worden, tenzij anders overeengekomen, de prijzen berekend op basis van de prijzen die gelden op de dag van levering.
2. Facturen zijn verschuldigd binnen 14 dagen na factuurdatum met aftrek van 2% korting of binnen 30 dagen netto.
3. Compensatie van de factuur met tegenvorderingen is niet toegestaan, voor zover het niet gaat om onbestreden of rechtsgeldig vastgestelde vorderingen van de koper.
4. Een wezenlijke verslechtering van de vermogenssituatie van de koper geeft de verkopende partij het recht, met voorbehoud van andere rechten, de door hem nog niet uitgevoerde opdrachten alleen één voor één tegen betaling uit te voeren. Onder de gelijke voorwaarden worden betalingsaanspraken van de verkopende partij jegens de koper voor zaken, voor zover reeds uitgevoerd, direct opeisbaar.
5. Het recht van retentie wegens duidelijke gebrekkige of onvolkomen waar kan door kooplieden slechts geldend worden gemaakt, als de gebrekkigheid of onvolkomenheid van de waar onbetwistbaar is of bij gewijsde is vastgesteld. In alle andere gevallen kan de koper de gebrekkigheid of onvolkomenheid van de geleverde waar uiteenzetten door een advies, dat geen arbitragerapport is, op te stellen door een openbaar aangestelde en beëdigde deskundige, waarbij het de verkopende partij vrij staat tegenwerpingen tegen dit advies op te werpen.

VI) Eigendomsvoorbehoud

1. De verkopende partij behoudt zich het eigendom voor van het te leveren product tot de gehele betaling van de koopprijs is voldaan. Als de koper ook handelaar is, behoudt de verkopende partij zich bovendien het eigendom voor van het te leveren product tot de volle vervulling van alle hem toekomende aanspraken op de koper op basis van de gehele zakelijke verbintenis.
2. In het geval van de verwerking van de geleverde waar of de verbinding daarvan met vreemd materiaal verwerft de verkopende partij medeeigendom van de geproduceerde nieuwe zaak in verhouding van de waarde van het voorbehouden goed tot de waarde van de door verwerking ontstane nieuwe zaak. Voor het bepalen van de waarde is zowel voor de waarde van het voorbehouden goed alsook voor de waarde van de verwerking het tijdstip van de verwerking maatgevend. De koper wordt bij de verwerking actief voor de verkopende partij, zonder daarbij willekeurige aanspraken wegens de verwerking tegen zich te verwerven. De koper is verplicht, het voorbehouden goed voor de verkopende partij zorgvuldig in bewaring te houden. Indien de verkopende partij bij de verbinding van meerdere zaken geen mede-eigendom verwerft, draagt de koper hem reeds nu het volgens paragraaf 6 alinea 2 zin 1 en 2 bepaalde medeeigendomsaandeel over. De hiervoor noodzakelijke wilsverklaringen worden reeds nu afgegeven.
3. Bij verdere vervreemding van het nieuwe product door de koper treedt voor de zekerheid in plaats van het product de aan de koper uit de verdere vervreemding toekomende, evenredige aanspraak op de koopprijs volgens paragraaf 6 alinea 2 zin 1 en 2. De koper draagt deze evenredige aanspraak op de koopprijs reeds nu over aan de verkopende partij, die deze overdracht hiermee aanneemt.
4. Wordt de gekochte waar door de koper onverwerkt doorverkocht, dan staat de koper reeds nu de hem uit zulke vervreemdingen toekomende vorderingen met alle nevenrechten af aan de verkopende partij tot de hoogte van de vordering van de verkopende partij. De verkopende partij neemt deze overdracht reeds nu hiermee aan.
5. De ingevorderde gelden dienen telkens op een separaat rekeningnummer ten gunste van de verkopende partij worden gestort.
6. Indien de zekerheden de vorderingen van de verkopende partij meer dan 10% overstijgen, dan is deze verplicht, het overstijgende deel van de hem toekomende zekerheden aan de koper op diens verzoek vrij te geven.
7. De koper dient de verkopende partij onmiddellijk schriftelijk te informeren, wanneer executoriaal beslag wordt gelegd op het voorbehouden goed of op de in medeeigendom staande waar van de verkopende partij evenals op door vooroverdracht van de verkopende partij overdragen vorderingen. De koper dient onverwijld aan het uitvoerend orgaan en de schuldeiser mede te delen dat de waar nog in voorbehoudeigendom of in medeeigendom is van de verkopende partij, respectievelijk dat de vordering hierop overgedragen is.

VII) Plaats van handeling en bevoegde rechtbank

1. Plaats van handeling voor alle prestaties uit de leveringsovereenkomst is de vestigingslocatie van de verkopende partij.
2. Voor kooplieden is Leverkusen de bevoegde rechtbank voor alle verplichtingen (waaronder wisselacties en chequevorderingen) van beide partijen.

VIII) Toepasbaar recht

De koopovereenkomst is onderworpen aan het Duitse recht met uitsluiting van de overeenkomst van de Verenigde Naties van 11 april 1980 over verdragen omtrent de internationale warenhandel.

IX) Slotbepalingen

Indien een bepaling van deze verkoop- en leveringsvoorwaarden ongeldig is, wordt hierdoor de werkzaamheid van de overige bepalingen niet beïnvloed.

LUX ELEMENTS GmbH & Co.KG,
An der Schusterinsel 7, D-51379 Leverkusen,
Tel.: +49 (0)2171-7212-0, Fax: +49 (0)2171-7212-30

Download

powered by webEdition CMS